Hoppa till sidans innehåll

Behandling av personuppgifter


Stockholms Allmänna Skridskoklubb (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Det är viktigt för föreningen att alla medlemmar och medarbetare känner sig trygga och litar på att vi hanterar deras uppgifter på ett korrekt, säkert och ansvarsfullt sätt. I integritetspolicyn beskriver vi hur vi som förening hanterar medlemmars och medarbetares personuppgifter.

I denna personuppgiftspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte vi behandlar dem. Vi redogör också för vår behandling av personuppgifterna samt vilka val och vilka rättigheter du har i relation till den.

Hur behandlar vi dina personuppgifter

Föreningen kan komma att hantera personuppgifter om medlemmar, aktiva, tävlingsdeltagare och medarbetare inom följande områden

* Medlemskap i föreningen

* Tävlingar, egna medlemmar eller externa besökare

* Licenshantering

* Medarbetare/funktionärer

Vilken information som föreningen hanterar om dig, beror på vilka av ovan områden du är berörd av.

Hur vi samlar in personuppgifter

Vi samlar in och behandlar data som

* Du själv lämnar till oss i föreningen när du blir medlem eller uppdaterar dina uppgifter hos oss

* Du själv lämnar till oss när du anmäler dig till tävling och träning

* När du blir medarbetare eller anställd hos oss och du själv lämnar uppgifter till föreningen

Vilken typ av personuppgifter som samlas in

Kategori Exempel på personuppgifter

Personbeskrivning Namn

Platsdata Adress

Kontaktuppgifter Telefonnummer, E-post, Uppgifter till anhöriga

Identifikationsnummer Personnummer

Finansiell data Inbetalning av medlemsavgifter samt träningsavgifter

Livsstilsrelaterad data Medlemskap

Vad vi använder personuppgifter till och vilket lagligt stöd vi har att hantera dina personuppgifter

Avseende dig som är medlem behandlar vi dina personuppgifter för ändamålet att administrera ditt medlemskap. Uppgifterna sparas för att kunna bedriva ändamålsenlig verksamhet genom efterlevnad av stadgar. Exempelvis personnummer lagras för att fullfölja vår rapportering av statliga och kommunala bidrag bland annat LOK-stöd.

Utöver detta kan bilder och filmer från vår verksamhet att publiceras i sociala medier och på hemsidor för att stärka vår förenings varumärke, informera om vår verksamhet, marknadsföra denna och framtida evenemang. Om du vill få en bild eller film raderad är du välkommen att kontakta This is a mailto link

Tillhandahålla informationsutskick till medlemmar.

Behandlingen av namn, e-postadress och telefonnummer sker på basis av vårt berättigade intresse av att kunna bedriva vår verksamhet, innefattande att kommunicera med medlemmar och anställda.

Vi behandlar kontaktuppgifter till anhöriga på basis av vårt berättigade intresse av att kontakta dem i fall att den aktive är minderårig.

Avseende dig som anställd hos oss behandlar vi dina personuppgifter för personaladministrativa och andra administrativa ändamål. Behandlingen sker på basis av att det är nödvändigt för att fullgöra ditt anställningsavtal med oss eller för att det är nödvändigt för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag (t.ex. inom arbetsrätten).

Hur länge sparar vi personuppgifter

Vi sparar endast dina personuppgifter om det finns en laglig grund, exempelvis för att fullgöra våra

åtaganden i avtal eller i enlighet med gällande lagstiftning.

Detta innebär exempelvis att vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal. Vi sparar även dina personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser, exempelvis för att följa kraven i gällande bokföringslagstiftning.

Vi genomför en årlig bedömning av ändamålet med behandlingen av personuppgifterna om de ska kvarstår eller om det finns lagkrav på att spara dina personuppgifter. Om inte ändamålet kvarstår eller annat lagkrav gör att vi måste spara dina personuppgifter ska personuppgifterna raderas.

Vilka delar vi personuppgifterna med

Dina personuppgifter kan delas med andra organisationer inom idrottsrörelsen för att vår verksamhet skall fungera, exempelvis vid tävling och testanmälan. Vi kan även dela dina personuppgifter med andra till exempel myndigheter och samarbetspartners, exempelvis för fullgörande av avtal eller vid rättslig förpliktelse.

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Dina rättigheter

Du har rätt att veta hur vi som förening hanterar dina personuppgifter. Dataskyddsförordningen ger dig större rättigheter över dina uppgifter. Vilka rättigheter som gäller beror på den rättsliga grunden med behandlingen. Kontaktuppgifter till Stockholms Allmänna Skridskoklubb för att utöva dina rättigheter hittar du under rubriken kontaktuppgifter i denna policy.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Vi skall vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av registeruppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.

Rätt till rättelse

Föreningen har ett ansvar för att den information vi behandlar om dig är korrekt. Om du upptäcker felaktig har du rätt att begära att få det rättat. Felaktiga uppgifter ska utan dröjsmål rättas. Upplever du att det saknas uppgifter som är relevanta har du rätt att lämna synpunkter på det.

Rätt till radering

Du har i vissa fall rätt att kunna kräva att få uppgifter om dig raderade. Detta gäller exempelvis när du har lämnat ett samtycke och vill återkalla det.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av dina uppgifter. Det gäller i följande situationer:

* När du anser att dina uppgifter inte är korrekta och du därför har begärt rättelse hos oss. Du kan då

begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas under tiden som utredningen pågår hos oss.

* När databehandlingen är olaglig men du motsätter dig att dina uppgifter raderas och istället begär att användningen av dessa uppgifter begränsas.

* När du behöver dina uppgifter för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk,

även om vi inte längre behöver din data för ändamålen med vår behandling.

* När du har invänt mot behandlingen av dina uppgifter får vi fortsätta att behandla din data under den tid som kontrollen pågår.

* Om behandlingen av dina uppgifter begränsas tillfälligt, kommer vi underrätta dem som vi har lämnat ut den till, om att denna tillfälliga begränsning har ägt rum.

Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats.

Rätt till dataportabilitet

Du kan enkelt begära registerutdrag och du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter. Du kan enkelt begära detta i IdrottOnline via Min Sida.

Rätt att göra invändningar och återkalla samtycke

Du har rätt att göra invändningar mot den behandling av dina uppgifter som föreningen utför med stöd av berättigat intresse. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om föreningen anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre eller att det krävs enligt lag. Du har alltid rätt att invända mot behandling som avser direktmarknadsföring. Om du gör det kommer vi inte längre att behandla dina uppgifter för detta ändamål. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnar samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen.

Anmälan om överträdelse (klagomål)

Om du anser att dina uppgifter behandlas i strid med gällande regelverk eller svenska lagar bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen, besök

www.datainspektionen.se.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor och synpunkter hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att ta kontakt: This is a mailto link

Uppdaterad: 16 NOV 2020 18:51 Skribent: Alina Ganzha
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Stockholms Allmänna Skridskoklubb - Konståkning
Sofie Johansson, Reginsvägen 2
16773 Bromma

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: ask@sask-konstakning...

Se all info